అమ్మ చెప్పింది.. ఈ వాట్సప్ జోక్.. షేర్

వాట్సాప్  ఈ రోజున ప్రతీ ఒక్కరూ వాడుతున్నారు. కేవలం  అందులో చాటింగ్ మాత్రమే కాదు. జోకులు కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు.  కొన్ని జోక్స్ క్యాజువల్ గా ఉంటే, కొన్ని వెంట

ఇంకా చదవండి